Thông báo: Phản hồi các thông tin liên quan đến trái phiếu DPJCH2224001 và DPJCH2224002

21/03/2023 -

Thông báo: Phản hồi các thông tin liên quan đến trái phiếu DPJCH2224001 và DPJCH2224002

1. Phản hồi các thông tin liên quan đến trái phiếu DPJCH2224001

2. Phản hồi các thông tin liên quan đến trái phiếu DPJCH2224002