THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG LÝ DO HẠN CHẾ TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH UPCOM ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH KHÔNG CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

04/08/2021 - Huy

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế trên hệ thống giao dịch Upcom đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chi tiết tại file đính kém:

1.2425tb_20210726_1_8.PDF