UBCKNN có Công văn số 1339/UBCK-PTTT về việc giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của SGDCK Tp.HCM

12/04/2021 -
Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính, để giảm tải cho hệ thống giao dịch của SGDCK Tp.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 1339/UBCKNN-PTTT thông báo và hướng dẫn SGDCK Tp.HCM và SGDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK) thực hiện như sau:

- Doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho SGDCK HN hoặc SGDCK Tp.HCM.

- Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ SGDCK HN sang SGDCK Tp.HCM, SGDCK Tp.HCM thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi được SGDCK Tp.HCM thẩm định và cấp Quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên SGDCK HN. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp được chuyển giao dịch sang SGDCK Tp.HCM mà không xem xét lại hồ sơ.

- Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được SGDCK Tp.HCM chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại SGDCK HN áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên SGDCK HN. SGDCK TP.HCM, SGDCK HN phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

- SGDCK Tp.HCM, SGDCK HN và TTLKCK thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư về việc SGDCK Tp.HCM tạm thời dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới và sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các SGDCK trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCKTp.HCM sang SGDCK HN.

Công văn này được áp dụng từ ngày 08/4/2021 cho đến khi UBCKNN có thông báo và hướng dẫn tiếp theo.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm