Các hình mẫu trong phân tích kỹ thuật

14/02/2020 - Bidudu

1. Nhóm hình mẫu đảo chiều xu thế thị trường
a. Đầu và hai vai thuận
Hình thành trong xu thế giá tăng

b. Đầu và hai vai đảo ngược
Hình thành trong xu thế giá giảm


c. Hình mẫu hai đỉnh hai đáy


d. Hình mẫu ba đỉnh ba đáy

2. Nhóm hình mẫu duy trì xu thế thị trường

a. Hình mẫu hình lá cờ

Nếu là cờ được hình thành sau một đợt tăng giá, tiếp sau giai đoạn này sẽ là một đợt tăng giá nữa; nếu sau một đợt giảm giá, một đợt giảm giá nữa sẽ diễn ra tiếp theo.

b. Hình mẫu hình cờ đuôi nheo

3. Nhóm hình mẫu lưỡng tính