APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - AGM / ITA

30/08/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Lý do
Thời gian áp dụng
1 AGM CTCP Xuất nhập khẩu An Giang
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm./.
29/08/2022
2
ITA
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Chứng khoán thuộc diện cảnh báo./.
29/08/2022

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG