APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - AMD / LHG / PTI / QTC / NDX

09/09/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Lý do
Thời gian áp dụng
1 AMD Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone
Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin./.
08/09/2022
2
LHG
Công ty Cổ phần Long Hậu
Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin./. 08/09/2022
3
PTI
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 của Cổ đông Công ty mẹ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là số âm./.
12/09/2022
4
QTC
Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là số âm; Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với  BCTC bán niên soát xét năm 2022 của Công ty./. 09/09/2022
5
NDX
Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 của CTCP Xây ắp Phát triển nhà Đà Nẵng được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán ./.
12/09/2022

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG