APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - APS / DPC / CMC / TDW

18/08/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Lý do
Thời gian áp dụng
1 APS Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương tại báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO là số âm.
19/08/2022
2
DPC
Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được soát xét bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc tại Đà Nẵng có ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2022 của Công ty là số âm.
19/08/2022
3
CMC
Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC tại báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC là số âm. 19/08/2022
4
TDW
Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế. 19/08/2022

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG