APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - ART / CET / DNM

31/08/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Lý do
Thời gian áp dụng
1 ART Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS
Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin./.
31/08/2022
2
SHS
Công ty Cổ phần HTC Holding
Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin./.
31/08/2022
3
DNM
Công ty Cổ phần Y tế Danameco
Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin./. 31/08/2022

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG