APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - ASP / BCE / LEC / SBV / VDS /VIP

31/08/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Lý do
Thời gian áp dụng
1 ASP Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 06 tháng đầu năm 2022 là số âm./.
30/08/2022
2
BCE
Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 06 tháng đầu năm 2022 là số âm./.
30/08/2022
3
LEC
Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 06 tháng đầu năm 2022 là số âm./.
30/08/2022
4
SBV
Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 06 tháng đầu năm 2022 là số âm./.
30/08/2022
5
VDS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 06 tháng đầu năm 2022 là số âm./.
30/08/2022
6
VIP
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 06 tháng đầu năm 2022 là số âm./.
30/08/2022

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG