APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - GAB / DS3

24/08/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Lý do
Thời gian áp dụng
1 GAB CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét qua 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông  tin./.
24/08/2022
2
DS3
CTCP Quản lý Đường sông Số3 Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý Đường sông Số3 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán; Lợi nhuận sau thuế  6 tháng đầu năm 2022 của Công ty là số âm./.
24/08/2022

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG