APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - HID

08/11/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 HID CTCP Halcom Việt Nam

 

Lý do: Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất soát xét 06 tháng năm 2022 là số âm./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 08/11/2022

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG