APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - KKC

17/08/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 KKC Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái

 

Lý do: lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - chi nhánh Hải Phòng (UHY) là số âm./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 19/08/2022

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG