APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - SCS

26/08/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty  
1 SCS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn  

 

Lý do: Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc Công ty vi phạm pháp luật thuế./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 25/08/2022

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG