APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - SFN

04/10/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty  
1 SFN CTCP Dệt lưới Sài Gòn  

 

Lý do: Tổ chức niêm yết vi phạm công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch)./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 04/10/2022

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG