APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - SGT

27/10/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 SGT CTCP Công nghê Viễn thông Sài Gòn

 

Lý do: Chứng khoán thuộc diện cảnh báo./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 27/10/2022

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG