APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - TC6

28/10/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 TC6 CTCP Than Cọc Sáu

Lý do: Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; vốn chủ sở hữu âm tính trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 28/10/2022

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG