TRÁI PHIẾU APGH2124001

08/09/2021 - Huy

SẢN PHẨM TRÁI PHIẾU ABOND (APGH2124001)

Thông tin về tổ chức phát hành

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Loại hình doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần (đại chúng quy mô lớn đã niêm yết)

Trụ sở chính:

Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 30 -32 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Giấy phép thành lập và hoạt động số 63/UBCK-GP và các giấy phép điều chỉnh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Vốn điều lệ:

340.289.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ hai trăm tám mươi chín triệu đồng)

Mã cổ phiếu:

APG

Niêm yết tại:

Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh - HOSE

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Môi giới chứng khoán;

- Tự doanh chứng khoán;

- Lưu ký chứng khoán;

- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Mục đích phát hành Trái phiếu:

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh bao gồm

- Cho vay giao dịch ký quỹ;

- Tự doanh chứng khoán;

- Bổ sung vốn lưu động.

Đối tượng tham gia đợt chào bán:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán

 

Thông tin về trái phiếu APGH2124001

Mã Trái Phiếu:

APGH2124001

Tổng số lượng phát hành:

20.000 Trái Phiếu

Mệnh giá Trái phiếu:

10.000.000 đồng/Trái phiếu (Mười triệu VND/ Một Trái Phiếu)

Giá phát hành:

100% mệnh giá

Khối lượng phát hành (theo mệnh giá):

200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

Kỳ hạn Trái phiếu:

36 tháng kể từ ngày phát hành

Lãi suất trái phiếu:

11.55%/năm - Lãi suất năm được xác định trên cơ sở một năm là 365 ngày

Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu:

đồng Việt Nam

Loại hình Trái Phiếu:

TP doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo

Đối tượng phát hành:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật và các căn cứ pháp lý liên quan

Phương thức phát hành

Đại lý phát hành: Công ty cổ phần chứng khoán CV

Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:

- Tiền gốc được thanh toán 100% vào ngày đáo hạn;

- Tiền lãi được thanh toán định kì 03 tháng/lần.

Ngày thanh toán lãi Trái phiếu:

Ngày thanh toán lãi là ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.

Kỳ trả gốc:

Ngày đáo hạn của Trái phiếu

Kỳ tính lãi Trái phiếu:

Trả lãi định kỳ 03 tháng/lần kể từ ngày phát hành

Điều khoản đáo hạn Trái phiếu:

Trường hợp Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu không thực hiện bán lại Trái phiếu trong kỳ hạn của trái phiếu, trái phiếu sẽ đáo hạn.

Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu:

Công ty đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn

Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2020:

Chấp thuận toàn phần

Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu

- Nguồn trả lãi và gốc: từ hoạt động kinh doanh của công ty.

- Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu: Gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Trái chủ.

Cam kết công bố thông tin

Cam kết công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu

Trái phiếu được đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng tại Tổ chức phát hành.

Điều khoản về giao dịch trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

Nhà đầu tư mua trái phiếu được hưởng quyền lợi và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật hiện hành

Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành

Cam kết việc phát hành trái phiếu được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật

Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu

Cá nhân, tổ chức có liên quan đến phát hành trái phiếu thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật

* Mua lại trái phiếu trước hạn

Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn trong các trường hợp sau:

Mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Trái Chủ

  • Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại Trái Phiếu trước hạn vào Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu là ngày xác định sau thời gian tròn 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành theo yêu cầu của mỗi Trái Chủ, tương ứng theo lộ trình như sau:

Chỉ tiêu

Từ 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành

Số lượng Trái Phiếu Trái chủ được quyền yêu cầu mua lại trước hạn

Tối đa 100% tổng số lượng Trái Phiếu Trái Chủ sở hữu

Ngày thực hiện mua lại

Ngày tròn 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 tháng kể từ Ngày phát hành (tương ứng với ngày trả lãi định kỳ)

  • Trình tự thủ tục mua lại:

- Tối thiểu trước 10 ngày làm việc tính từ ngày Trái Chủ yêu cầu mua lại, Trái Chủ sẽ gửi Giấy đăng ký mua lại cho Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Tổ Chức Phát Hành.

- Trong vòng 03 ngày làm việc sau khi nhận được Giấy Đăng ký mua lại của Trái Chủ, Đại lý Đăng ký, Lưu ký sẽ gửi thông báo cho TCPH để xác nhận thông tin - Trái Chủ và Trái Phiếu đăng ký mua lại, đồng thời thực hiện việc phong tỏa Trái phiếu đăng ký mua lại trong thời gian thực hiện mua lại.

- TCPH sẽ thực hiện việc thanh toán tiền gốc và lãi (tính lại) của phần Trái Phiếu mua lại cho Trái Chủ vào Ngày Mua Lại Trái Phiếu. Đồng thời, thông báo cho Đại lý Đăng ký, Lưu ký về việc mua lại và yêu cầu Đại lý Đăng ký, Lưu ký cập nhật thông tin lên Sổ Đăng ký Trái Phiếu.

Mua lại Trái Phiếu theo đề nghị của TCPH

  • Tổ Chức Phát Hành có quyền đề nghị mua lại Trái Phiếu trước hạn vào Ngày Thực Hiện Mua Lại Trái Phiếu là ngày bất kỳ trong kỳ hạn Trái Phiếu sau:

Chỉ tiêu

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành

Số lượng Trái Phiếu TCPH đề nghị mua lại trước hạn

Tối đa 100% tổng số lượng Trái Phiếu mà Trái Chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị mua lại.

Lãi suất đối với Trái Phiếu được Mua lại

12,5%/năm

  • Trình tự thủ tục mua lại:

- Trong thời hạn 10 ngày trước ngày mua lại trái phiếu trước hạn, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu về việc mua lại trước hạn trái phiếu bao gồm: phương thức tổ chức mua lại; điều kiện, điều khoản của việc mua lại; khối lượng trái phiếu mua lại theo phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu, doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu đồng thời gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán.