HNX: TTCK PHÁI SINH THÁNG 4/2021: KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TĂNG GẦN 30% TỔNG HỢP GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG

06/05/2021 -
TTCK phái sinh tháng 4/2021 tăng mạnh so với tháng trước, KLGD hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân đạt 188.470 hợp đồng/phiên, tăng 29,23% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất 281.627 hợp đồng vào ngày 20/4/2021. 

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 4/2021
TT Chỉ tiêu Đơn vị Tháng 3.2021 Tháng 4.2021 Tăng/giảm (%)
1 Khối lượng giao dịch bình quân phiên Hợp đồng  
145.840
 
188.470
29,23%
2 Khối lượng OI (cuối kỳ) Hợp đồng 28.349 32.429 14,39%
 
Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 4 đạt 32.429 hợp đồng, tăng 14,39% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 4 đạt 33.162 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 8/4/2021.

Hình 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 4/2021

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 4/2021 không có giao dịch hợp đồng tương lai TPCP cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.
Hình 2: Tổng hợp KLGD, OI HĐTL trái phiếu Chính phủ
 
Tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường
Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm so với tháng trước, chiếm 81,62% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỉ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước tăng, chiếm 17,19%. Tỉ trọng giao dịch của NĐT nước ngoài trong tháng 4/2021 giảm so với tháng trước, chiếm 1,19% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.