HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

25/03/2019 -

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán quyền mua cổ phần của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức đấu giá bán quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) nắm giữ như sau:

Các tập tin đính kèm